North Dakota University System
NDUS Foundation

NDUS Foundation Meeting AgendasDocuments

NDUS Foundation Agenda and Materials, January 12, 2018 (document)
File Size: 406.58 kb

NDUS Foundation Agenda and Materials, March 7, 2018  (document)
File Size: 90.67 kb

NDUS Foundation Executive Committee Agenda, June 1, 2018 (document)
File Size: 89.09 kb

NDUS Foundation Agenda and Materials, June 20, 2018  (document)
File Size: 478.92 kb

NDUS Foundation Agenda and Materials, December 19, 2018 (document)
File Size: 165.61 kb


[ Back to website ]